งานบริการ e – Service  ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 23 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 17 งานบริการ ของ 10 หน่วยงานระดับจังหวัด

 
1.งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 10 งาน
ลำดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบริการ

Link /QR Code
เข้าสู่ระบบงานบริการและคู่มือวิธีดำเนินการ

1

สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จองคิวทำใบขับขี่
2

สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเลขทะเบียนรถ
3

สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอรับสารเร่ง
พด.หญ้าแฝก
และเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด
4

สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอแหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน
5

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอมีบัตรประจำตัว
คนพิการ
6

การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชำระค่าน้ำ
ในเขตต่างจังหวัด
7

การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอใช้น้ำประปา
ในเขตต่างจังหวัด
8

การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรวจสอบค่าน้ำ
ในเขตต่างจังหวัด
9

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชำระค่าไฟฟ้า
ในเขตต่างจังหวัด
10

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอใช้ไฟฟ้า
ในเขตต่างจังหวัด
 
    2. งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs จำนวน 2 งาน
ลำดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบริการ
Link /QR Code
เข้าสู่ระบบงานบริการและคู่มือวิธีดำเนินการ
11

สำนักงานคลัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงทะเบียน
ผู้ค้ากับภาครัฐ
12

สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่นครศรีธรรมราช

ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเทอร์เน็ต
 
    3. งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 5 งาน
ลำดับ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งานบริการ

Link /QR Code
เข้าสู่ระบบงานบริการและคู่มือวิธีดำเนินการ

13

สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขึ้นทะเบียน
คนว่างงาน
14

สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระบบค้นหางานทำ และคนหางาน
(Smart Job Center)
15

สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกันตน
มาตรา 40
16

สำนักงานประกันสังคม
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอรับ
ประโยชน์ทดแทน
กรณีว่างงาน
17

สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำร้องทั่วไป
หรือคำร้องเกี่ยวกับ
สิทธิ์ได้รับเงิน